ترجمه

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی متون انگلیسی به فارسی

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی

ترجمه تخصصی متون انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی
ترجمه تخصصی
|

Tag: Collin Griffin

کانون ترجمه تخصصی انگلیسی ب...

گروه مترجمین توس با 5سال سابقه ترجمه تخصصی انواع مقالات ومتون تخصصی  انگلیسی به فارسی وهمچنین ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی درمقاطع گوناگون تحصیلی وهمچنین با ترجمه تخصصی بیش از یکصد مقاله دکترا وISI آمادگی خود را جهت انجام …

READ MORE

ترجمه تخصصی فارسی به انگلیس...

گروه مترجمین توس با 5سال سابقه ترجمه تخصصی انواع مقالات ومتون تخصصی  انگلیسی به فارسی وهمچنین ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی درمقاطع گوناگون تحصیلی وهمچنین باترجمه تخصصی بیش از یکصد مقاله دکترا وISI آمادگی خود را جهت انجام ترجمه …

READ MORE

دانلود رایگان مقاله آموزش ...

باجستجوی عبارت “سخنرانی وارائه آن”،نزدیک به 100000وب سایت برای این عبارت پیدا می شود.لذا می توان نتیجه گرفت که سخنرانی ،همچنان موضوعی است که باآن یا انواع دیگرآن سروکارداریم.وبااین حال ،برای سالیان زیادی است که به همان میزان که به مقوله آموزش پرداخته شده،موضوع سخنرانی وکنفرانس نیزمورد توجه بوده است،زیرااین موضوع روش آموزشی کارآمدی تلقی می شود.

بنابراین،وب سایت دانشگاه بروکس آکسفورد ،کتاب قدیمی تحت عنوان “20دلیل وحشتناک برای سخنرانی کردن” را چاپ مجدد کرده است.این کتاب چاپ مجدد شده،برای دهه های متوالی موردتوجه بود اما باتوجه به “استفاده مستمر”سخنرانی بعنوان روش آموزشی مد نظربوده است.لذا اینطوربنظرمی رسد که این مباحث مطرح شده درمقابل موضوع سخنرانی باشکست مواجه بوده است.اماآیااینطوربوده ؟

READ MORE
}(jQuery));